Muridale Shorthorns Heading

Muridale Momba 321D

Muridale Momba 321D


     Lehne Achiever 49Y X
Sire: Muridale Brawn 59B X
     Muridale Sue 83Y X

     Muridale Jumbo 70P X
Dam: Muridale Momba 82T X
     Muridale Momba 51P X